บรรยายนอกสถานที่

14 สิงหาคม 2020

Google+
Line

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Public Speaking For Communication)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (OXFORD Online Placement)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (TOEIC)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม & ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)สถานีตำรวจนครบาาลห้วยขวาง (TOEIC)วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TOEIC online)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TOEIC online)
ติดต่อพี่ Mob ได้โดยตรงที่เบอร์ 089-4907724 (Mob)

Google+
Line